lijst van werken
vorige bladzijdeXV

     vorige bladzijde Gij moet en nieuw land ontginnen, en niet langer tussen dorens zaaien" (Jer. 4,32 ). Jezus' heilswil met de mens bestond hierin, dat Hij met de zijnen een nieuwe wereld wilde opbouwen binnen de oude, een nieuwe, alternatieve wereld waarin alle verhoudingen, die van de mens tot God en van God tot de mens en die van de mensen onderling fundamenteel gewijzigd zouden zijn en in een fundamenteel andere praxis zouden resulteren, een nieuwe wereld waar elke vorm van haat, hebzucht, eerzucht, machtswil, van vernederen en uitbuiten van de evenmens tot het principieel verbodene behoren, als destructieve tegenkrachten en als vijanden van het rijk dat men wil opbouwen en als vijanden van de mens govonnisd staan.
    Jezus' heilswil was niet de oude wereld binnen haar mogelijkheden geleidelijk te vernieuwen ("zaaien tussen dorens"; nieuwe lappen zetten op een oud kleed), maar met de zijnen van meetaf als een andere, nieuwe wereld op aarde aanwezig te zijn, – en zich als deze nieuwe LEEFwereld, deze nieuwe levenspraxis uit te breiden. Met de zijnen was het Rijk Gods op aarde gevestigd. Er is geen ander Rijk Gods op aarde mogelijk of reëel aanwezig dan dat van hen die met hun leven bidden: Uw wil geschiede op aarde, – welke wil Jezus heeft kenbaar gemaakt ; het is het gebed der medemenselijkheid. Uw Rijk kome betekent dan ook allereerst: laat dit rijk Gods van eenvoudige menselijke goedheid en dienstbaarheid zich meer en meer over de aarde uitbreiden, in uw heil, het enig ménselijke heil delen; het heeft allereerst een expansieve zin. Het is het gebed van de mens die zich daarvoor met een heilige hartstocht heeft ingezet. Het Rijk Gods is nabij wil niets anders zeggen dan: het Rijk Gods is niet hier en niet daar (in de toekomst) , het is in u. Verkondig dit rijk Gods en waarin het bestaat Wek dit rijk Gods in uw naaste, het is ook in hem. Geloven betekende niet allereerst breken met een oud geloof en geloven in de verrezen Heer, maar breken met een vroegere levenswijze; gekozen hebben voor het leven dat de niet-verrezen Heer predikte, dat Hij predikte toen Hij nog niet verrezen was en waarvan Hij zei: zonder dit leven kunt ge de mijne niet zijn. Geloofsverbreiding betekende zonder meer uitbreiding van een en hetzelfde (door Jezus gepredikte) leven. Een andere "strategie" was Jezus en de zijnen niet bekend. Men kan ook zeggen: werd in Jezus' strategie "uitgedreven", als zijnde geen antwoord op de diepste, meest menselijke vraag van de mens als mens.
    Met dit andere, dit nieuwe leven was de nieuwe wereid aanwezig binnen de oude en los van de oude. In haar geheel eigen bestaanswijze was zij tegelijk een contra en een exodus, maar een contra zonder vijandschap en een exodus zonder vervreemding, want in bekommerde verbondenheid durend betrokken op de wereld rondom haar; zij was, door haar geheel eigen bestaanswijze, maatschappij-kritiek en op hetzelfde moment op de meest wezenlijke wijze maatschappij-vernieuwing. Het wachten was niet op nieuwe wetten. Men was rechtvaardigheid vóór en buiten elke wet om en op een veel vollediger wijze dan wetten kunnen voorschrijven die steeds op de gemiddelde mens moeten zijn afgestemd en ook dan slechts in een onvrijwillige, afgedwongen (of opgelegde) gehoorzaamheid worden opgevolgd. Men was rechtvaardigheid, dienstbaarheid, zijn-voor-de-ander overeenkomstig de gedragspatronen door Jezus gepredikt, onafhankelijk van de wetten der omringende wereld, de gedragspatronen die men als het enige goede leven had herkend en aanvaard, en zonder welke men niet tot de zijnen behoorde. Het was niet de verbreiding van een leer, een geloof, maar de uitbreiding, aan anderen doorgeven, door anderen overnemen van een nieuwe vorm van leven, zónder welke men niet zijn leerling kon zijn. Dat was zijn strategie: aanwezig zijn op aarde als een waarlijk nieuwe wereld en deze nieuwe wereld uitbreiden – binnen de oude, en wat het voortbestaan van die oude betreft zonder bekommernis; het goede erin zou ook vanzelf aanwezig zijn in het goede van de nieuwe wereld.
    Omdat Jezus geen andere strategie erkende dan leven dat leven voortbrengt, en ook de jonge Kerk geen andere strategie als zinvol m.b.t. Jezus' doel (een nieuwe mensheid) erkende, daarom herinnerde de jonge Kerk voortdurend waarschuwend aan het "zonder smet of rimpel" (maak Gods woord met uw leven niet te schande), aan het algemeen priesterschap ("gij zijt een priesterlijk volk") dat nog geen kwestie van rechten en voorrechten, maar een verwijzing naar de onontbeerlijke prediking die ieders leven moest zijn. Uiteraard betekende dit "zonder smet of rimpel" geen volmaaktheid, maar allereerst een herinneren aan de hoge roeping, dat afwijken of vervalsen van de normen door Jezus gesteld niet gedoogd kon worden; iedereen moest daaraan vasthouden. Men kon niet, met een beroep op de onvermijdelijke begeerlijkheid van de mens, de rijkdommen der aarde blijven verzamelen zonder de gemeente van Jezus in opspraak te brengen die, als voorwaarde voor zijn nieuwe aarde, ge zegd had: Verzamel u geen schatten, laat ze los, geef weg wat ge te veel hebt aan hen die zelfs het noodzakelijke ontberen. Dit valt uiteraard zwaar voor degene die dat zijn leven lang gedaan heeft, maar een sober leven is in zich geen moeilijkheid, en allerminst als men met Jezus zijn vrede en blijdschap gevonden heeft. Heel Jezus' heilsplan en heilsstrategie met de mens stort ineen als men zich opnieuw omgordt met de wapenrusting der wereld en de wegen der wereld gaat naar haar heil.
    Men kan niet tegenwerpen dat "het rijk Gods in u" een privatiseren is van het heil en slechts bekommernis om het heil en de goedheid van de eigen kleine groep; het was een dynamische groep die met kracht de vernieuwing der wereld nastreefde en men zal moeten toegeven dat wat het Christendom in de eerste eeuwen van zijn bestaan bereikte – als expansie – en met geen andere middelen dan zijn woord en voorbeeld en in weerwil van alle hoon, smaad en vervolging een ontzagwekkende prestatie is geweest. volgende bladzijdevolgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 19-02-2010 Copyright © 2015 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2015