lijst van werken
vorige bladzijdeN E O - G O T I E K E R ? 353

vorige bladzijde verstaan van zijn intuïtieve en beschouwende genialiteit, – ver weliswaar van die roemruchte ‘mathematisch gepanzerte Syllogistik’, maar te dieper verbonden met het helderziende weten van het hart, het helderziende weten van de liefde. Niet door een bruuske breuk, doch door een volkomen organische innerlijke groei, een verpuringsproces van jaren, geraakt hij tenslotte daar waar Gide had willen belanden: ‘waar de wortels van de tijd niet raken [b] en de wateren des levens ontspringen: de heldere Oorsprong van alle waarheid vóor alle waarheid. Waarlijk, in de tweede periode van zijn dichterschap schijnt zijn Christendom een Christendom zonder gescbiedenis weer, zonder kerkgeschiedenis nog, en schijnt ook hijzelf vaak, deze beproefde, nog zonder voorgeschiedenis onder de mensen. Met het helderste deel van zijn wezen is hij enkel weer éen met de Vader en de aarde, en nog dien goddelijken

moederschoot nabij, en nog
maar eerst eruit gekropen...


Soms ziet men hem, schier lijfelijk, als het ware dwalen nog in die eerste, ongerepte jaren na Christus’ dood, als een der Apostelen, samen met een Joannes die nog alleen de stem van Christus heeft vernomen (het simpele en wijze ‘Kinderkens, bemint elkander’) en Christus’ stem als een woord voor de mensen over de Vader: ‘Vader, bewaar hen, die Ge Mij gegeven hebt, in uwen naam, opdat zij éen zijn gelijk wij.’ – En deze terugkeer naar de Oorsprong is ook volkomen logisch, en onvermijdelijk eenmaal. Want alle godsdienst en alle weten, alle wijsheid en alle handelen en al het ingestelde heeft geen ander dóel dan terug te voeren: terug te voeren naar wat Nic. van Cusa geheel zuiver noemde ‘de religie van de oorsprong’, en juist déze als waarheid en het enig wezenlijke te verhelderen; het heeft geen ander doel ook dan onszelf terug te geven aan onszelf, ons te zuiveren tot onszelf, tot onze oorspronkelijkheid en individualiteit.
    Tot dit einddoel en eindbereiken – dit léven – geraakt men echter niet, tenzij de werken volbrengend die de werken zijn der menselijke levensorde, door Christus ons opnieuw voorgehouden: de werken der zelfvolmaking en der dienstbaarheid aan de medemens. En ook geraakt volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-12-2009 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2014