lijst van werken
vorige bladzijdeworden, innerlijk verschrompeld, als volk volkomen uitgeschakeld, met al de vernederende en onherstelbare gevolgen vandien. Geen schijn-manoeuvre, geen gevel-vertooning, maar ook geen kinderachtige millioenen-klucht, zal ons hiervan redden kunnen. WIJ ZIJN, of WIJ VER­DWIJNEN. Om gehandhaafd te worden moeten wij al­lereerst onszelf handhaven, en dit beteekent in concreto niets anders dan onszelf hernémen, hernieuwen, grondig en van onder tot boven onszelf als volk herzien, herstellen. De zelfstandigheid van een volk is allereerst, en stellig op dit moment, bewijzen een levende zelfstandigheid te zijn: een vitale, organische, scheppende, onherhaalbare eenheid — met een eigen opdracht onder de volkeren, en met den wil en het vermogen die opdracht te vervullen.
    Hernemen wij ons! Beseffen wij onzen plicht ook te­genover ons verleden! Het Dietsche volk, met zijn prach­tige en unieke historie, dit volk, dat cultureel, geestelijk, artistiek, en ook als volk hier en overzee onnavolgbare d.w.z. geheel eenige daden heeft gesteld, bezit alles waardoor het zich een plaats kan veroveren, móet veroveren, onder de jonge volken van Europa! Dat dit Dietsche volk zich zijn verleden d.i. zichzelf wederom bewust worde, dat het zich herneme, dat het leve, her-leve! Wij zijn groot geweest in alles waarin een volk maar groot kan zijn.
    Groot!
    ,,Burgerlijk”?
    Vernielen wij geen volk met dit seniel gezwets!
    Gelooven wij liever in de grootmoedige overtuiging van den bezetter: ,,De toekomst zal eens deze intrede van de Nederlanders in den vollen stroom der geschiedenis begroeten” — met vreugde begroeten, want deze zal de Ne­derlanders hebben weggevoerd uit die nonactiviteit die niet meer oplevert dan wat nonactiviteit opleveren kan: zelfvernietiging.

4


    Ziedaar! Dat is de eenige ,,juiste idee”, welke in ons volk die velerlei bezielde krachten op sociaal, politiek,


31

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-12-2009