lijst van werken
vorige bladzijdebekvecht dat materieel zoo weinig heeft opgebouwd en geestelijk zooveel en zoo grondig in ons volk heeft gesloopt, van alleen maar genieten willen en derhalve slechts bekommerd zijn om eigen materieel gewin en voor de rest rúst, van kleine egoistische drijfveeren en van het spe­culeeren daarop om de gunst (en het geld) van een geeste­lijk verpauperde massa te verwerven, — dit plichtver­geten, vooze, vlakke en verloederde tijdperk ligt achter ons, en voorgoed. Europa staat aan den aanvang van een nieuw, klassiek tijdperk: een tijdperk van strijd om geeste­lijke levenswaarden, van groote en reëele spanningen daarom, van groote ondernemingen ook. Klassieke tijdperken vegeteeren niet in rust: zij zijn rust d.w.z. helder bewustzijn, zekerheid, en daarom scheppend, daarom ook bereid groote opdrachten op zich te nemen en in staat deze te realiseeren. Klassieke tijdperken zijn geen perio­den van serene afgewendheid, zijn zijn aardsch, strijdbaar, heerschzuchtig, zij zijn steeds de meest groots be­wogen momenten geweest in de historie der menschheid. Creatief leven is in strijd leven met het destructieve, on­gerichte en ontbindende, en zich zelf imponeeren. En al­dus leven ook de jonge volken van Europa.

    Doch nogmaals: Indien wij ten eenenmale onmachtig blijken de creatieve krachten op te brengen, in wie de nieuwe Europeesche orde levend en gericht, oorspronke­lijk, dynamisch en veroveringskrachtig gestalte heeft ge­kregen, of weigeren, dat deze krachten ons volksbestaan richten, indien wij niets anders meer vermogen dan in een sjagrijnig contra, in kleingeestig geintrigeer en ander anti-creatief, negatief en zinloos geageer onze dagen, ook déze dagen, te verdoen, dan moet het ons niet verwonderen, als wij op een goeden (d.i. kwaden, zeer kwaden) dag voor de consequenties onzer onmondigheid staan en bemerken, dat wij het kostbaarst goed van een volk, zijn staatkundige onafhankelijkheid, definitief verspeeld hebben. ,,De re­constructie van dit continent kan niet voor de grenzen van Nederland halt houden”! Wij hernemen ons, als volk, en dan snel, gericht, dynamisch en onvoorwaardelijk, of wij


30

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009