lijst van werken
vorige bladzijdehet kort, bedrinken mogen — om dan als dronkenen door de nuchteren, de concreet-gerichten, de wilskrachtigen en waarlijk-scheppenden te worden opzijgeschoven.

*
*    *


    Een volk heeft, als volk, een eigen bestemming, even­als alles wat op deze wereld een organische, natuurlijke eenheid vormt (een plant evenzeer als een mensch, een mensch evenzeer als een volk). De bestemming van een volk is geen andere dan die van elke organische en levende eenheid, nl. ZICHZELF TE REALISEEREN; zij is het streven van een volk, doorheen eeuwen en geslachten, naar zijn zedelijke, geestelijke, nationale en cultureele zelfperfectie, het worstelen om de hoogste uitdrukking van zijn wezen, het veroveren van zijn gestalte, zijn vol­standigheid, zijn zelf-bevestiging. Dit is zijn opdracht in de historie der menschheid, dit is zijn reden van bestaan, dit is zijn plicht, zijn eenige glorie ook. Gelijk voor den afzonderlijken mensch het veroveren van zijn zedelijke en geestelijke perfectie zin, doel en pracht des levens is, zoo is dit ook de glorieuze opdracht en de eenig zuivere eerzucht van een volk.
    Aan deze nationale zelfperfectie is alles in de orde van het tijdelijke onder-geschikt; alles wat een volk aan socialen opbouw, aan politieke eendracht, aan innerlijke en struc­tureele verbondenheid, aan staatkundige tucht en schep­pingskracht realiseert, alles wat een volk aan natuurlijk-­zedelijke en — geestelijke grootheid, aan cultureelen rijkdom verworven en geschapen heeft, staat in dienst van deze bestemming: zijn nationale zelf-bevestiging.
    Zichzelf als volk aldus realiseeren is de hoogste levens­plicht van een volk: én ten overstaan van zichzelf, én ten overstaan van het individu in heden en toekomst, én ten­overstaan van de gemeenschap der volken. Een volk dat streeft naar de hoogste uitdrukking van zijn wezen, dient en verrijkt niet alleen den volksgenoot in heden en toe­komst, het dient en verrijkt ook de menschen en volken rondom. De nationale grootheid heeft een bestemming


27

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009