lijst van werken
vorige bladzijdetot staats-bewustzijn, dat de moreele deugden van het gemeenschapsbewustzijn voor haar hun bekroning en vol­tooiing vinden in die deugden welke noodzakelijk zijn voor staats-bouw, staats-vorming, staat-kunde, dat staatsbouw voor haar de eigenlijke en meest decisieve gestalte is van gemeenschapsbouw — omdat een volksgemeenschap geen geïsoleerde, op zichzelf levende grootheid is, maar nolens volens betrokken staat in de staatkundige span­ningen en krachtsverhoudingen der omringende volken. Het kenmerkende van de nieuwe jeugd is tenslotte, dat een volksgemeenschap volgens haar niet enkel moet streven naar sociale en politieke orde (rust) maar dat zij haar bestemming moet realiseeren, dat zij streven moet naar de opperste perfectie van een Volk als Volk. — Met dit alles leven wij in een totaal nieuwe wereld van denken en handelen, op totaal andere fundamenten, staan wij ook voor totaal andere consequenties.
    In de jonge Europeesche volken voltrekt zich iets essentieelers, iets prachtigers en eerzuchtigers dan een om­wenteling naar orde en recht op sociaal-economisch en, in verband daarmee, op politiek gebied. Ook déze revoluties realiseeren zij, stellig!, maar hun bezieling, en eveneens hun krachtsontplooiing, heeft een andere, een minder op het materieele gerichten wil tot oorsprong. Zij leven weer, en dit is het meest essentieele hunner heropstan­ding, op het niveau van hun BESTEMMING ALS VOLK, en al het andere is daarvan slechts gevolg, onder­deel. Alleen als wij begrijpen wat dit feitelijk beteekent, hebben wij kans die jonge volken te verstaan, en te ver­staan dat ten overstaan hiervan ,,aanpassen” een geste in de ruimte, een geste zonder toekomst is, dat ,,aanpassen”, aanpappen, dat wat meer dit en wat minder dat ten over­staan van de jonge, dynamisch voorwaartsstormende vol­ken met hun even besliste en impetueuze als gerichte en beslissende levenswil een onwerkelijk, lunatiek gelegen­heidsgemanoeuvreer is dat niets gelijkwaardigs creëert, dat het een laatste (en dan noodlottigste) misrekening is van die lange reeks misrekeningen waarmede het verleden be­sloten werd, de laatste illusie waaraan wij ons nog eens, zij


26

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009