lijst van werken
vorige bladzijdedien nieuwen tijd staat dan velen in zijn omgeving. De opperste, de meest openbarende, de feitelijk alles reddende waarheid voor ons land en voor dit moment schuilt voor hem in het woordje ,,gemeenschapszin”, ,,nieuw gemeenschapsbewustzijn”, een begrip, dat hij dan verder omschrijft met de allervaagste termen en met een volko­men voorbijzien en misverstaan van hetgeen voor het nieuwe Europa de meest ,,intrinsieke” inhoud van ,,gemeenschapsbewustzijn” is geworden. Dat ,,intrinsieke” is tien maal meer dan de lieftallige ethica welke Mr. Linthorst Homan ter nadere preciseering van dat ,,nieu­we gemeenschapsbewustzijn” serveert. Hij schrijft (en hiermede typeert hij zichzelf volkomen: zoowel het volmaakt ontoereikende van zijn persoon als het volmaakt argelooze van zijn visie op de noodwendigheden van dit moment): ,,Het belangrijke is de gezindheid, de geest, waarin men de hand aan de ploeg slaat. Deze gezindheid moet de nieuwe gezindheid zijn, waarop tienduizenden, vooral onder de jongeren in ons land, reeds jaren lang ho­pen en wachten 1); de gezindheid welke met gemeen­schapszin het beste wordt aangeduid, de opgewekte op­offering van vroegere voorrechten, de neerhaling van vooroordeelen, de vastberaden houding tot het tegengaan van alles wat naar klassetegenstellingen zou kunnen wijzen, de open erkenning der nog voorhanden en nog ko­mende moeilijkheden, de moed voor de nieuwe taak der nieuwe generatie.” — Dit is op ende op de terminologie van een voorbije wereld, haar onvruchtbaar-vage ge­phraseeer, haar oncreatieve formules voorbij elke essen­tie, voorbij elk reëel-, scherp-gesteld actueel probleem. — Het kenmerkende (ook het kenmerkende tekort) van een voorbij geslacht was, dat het op zijn best altijd sprak van ,,gemeenschapsbewustzijn” — hoewel talloozen van dat geslacht het heel wat beter omschreven hebben dan Mr. Linthorst Homan; het kenmerkende van de nieuwe jeugd is, dat het gemeenschapsbewustzijn zich bij haar voltooide


    1) en nogmaals tienduizenden, die op het doorbreken van die nieuwe gezindheid niet slechts hoopten en wachtten, doch die daarvoor, ten koste van zeer vele offers, reeds jaren lang (doordacht en gericht) s t r e d e n !


25

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009