lijst van werken
vorige bladzijdezeer wij die nieuwe orde ook zouden toejuichen — de na­tionale fierheid, het nationaal zelf-bewustzijn van den mensch d.w.z. het béste, dat hij bezit. Dat een volk een goede orde mede van buiten af wórdt opgedwongen, is geenszins per se verkeerd, het schept echter een uiterst moeilijke, gevoelige, prikkelbare situatie in dat volk. Ten eerste bij de goed-willenden, wier plichtsbewustzijn jegens het volk en jegens de volken juist gedragen wordt door een trotsch en gerechtvaardigd volks-bewustzijn d.w.z. door een zelfstandigheidswil welke gebaseerd is op een nationaal zelf-bewustzijn en welke daarom verlangt, dat het volk vrijwillig en opgericht tot die nieuwe orde toetreedt. En ten tweede, doch hoeveel toomeloozer, woe­dender en wraakzuchtiger bij (en door) de kwaadwilligen en onwilligen met hun revolteerende rancunes.

*
*    *

    Geven wij ons thans openhartig rekenschap van de fei­telijke geestesgesteldheid dergenen, die op dit moment, en door omstandigheden van buiten af, tot ,,aanpassen”, en dan weldra tot deszelfs offers genoopt worden. Ook met het oog op de toekomst van ons volk doen wij er goed aan ons van deze geestesgesteldheid terdege rekenschap te geven. Als ik thans dingen zeg, die velen minder aange­naam in de ooren klinken, geschiedt dit met velerlei te­genzin. Liever zweeg ik. Doch het besef, dat het thans gaat om de toekomst van ons volk, gebiedt mij ervoor te waarschuwen, dat wij ons aangaande onszelf niet langer zand in de oogen strooien. Wij kunnen ons wel over ons­zelf bedriegen, maar er zal niemand zijn buiten ons, die zich over ons bedriegen láát. De ,,volkomen onpathetische oorlogvoering” werd voorafgegaan (wij hebben het mis­schien inmiddels bemerkt) door een volkomen onpathetische oorlogsvoorbereiding; zij zal ook — wezen wij er op voorbereid! — door een volkomen onpathetischen opbouw gevolgd worden. Broeinesten van een verzet en een haat, die hun tijd hebben gehad, zullen niet geduld worden.


8

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009