lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde heeft willen schijnen; hoeveel schooner dan al de luister, waarmede hij zich thans omringt, als hij het eenvoudige beeld was van de vernedering waaraan het Rijk Gods in deze wereld ten prooi is. — De zuiverheid van het leven te Rivo Torto was niet, dat het volmaakt was, doch dat het zich nooit in een schooner mantel hulde dan zijn werkelijkheid gedoogde. Het verborg geen menschelijke zwakheid, en het verborg geen goddelijke nederlaag, integendeel. Wat was er schooner dan deze nederigheid? En wat was deze nederigheid anders dan een eenvoudige openhar­tigheid tegenover God en de wereld. — Het is schoon als wij de glorie der waarheid begeeren - ook Franciscus verlangde niet anders — doch dit verlangen is niet goed en staat gevonnist, als het Franciscus’ ideaal niet verdraagt, als wij Franciscus dooden, de gemeenschap van zijn wer­kelijke volgelingen achtervolgen, omdat zij alle uiterlijke glorie van geen waarde acht en zich dààraan ook niet géven wil, als wij dwalenden en dwaalleeraren met de wape­nen der wereld verdelgen en keizers bestrijden met het zwaard voor een heerschappij, die Christus nooit als zijn glorie, als zijn wapen heeft opgeëischt. Ik weet het, zeer veel van dit alles kan men als onvermijdelijk geworden — als goed daarom? — verdedigen, maar hoezeer verschillen deze consequenties van die, welke Christus’ leven ons te zien heeft gegeven, en hoezeer komen juist Franciscus’ consequenties daarmede overeen.

C i s t e r c i ë n s e r :

(na stilte): Gij zijt het thans wel zeer eens met degenen, die gij eertijds zoo heerschzuchtig bestreden hebt.

E l i a s :

Gij zegt wel... heerschzuchtig. volgende bladzijde


136

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009