lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde gediend — — zooals Christus den hemelschen Vader en de menschen gediend heeft, niet om te zegevieren, doch in het vooruitzicht van zijn kruisdood, en nochtans allen in zijn liefde bewarend. Dit, dit vooral, is zijn ,,gelijkvormigheid’’ met Hem geweest. Reeds zoekt men allerwegen naar overeenkomsten tusschen Franciscus en Christus, en het is alsof men méér punten van overeenkomst vindt en bemint naarmate men deze vernederendste vergeten wil — en haat.

C i s t e r c i ë n s e r :

(ontmoedigd): Elias, gij dwingt mij als het ware u te vra­gen, welke ,,haat’’ het is, die ů verhindert te zien, dat de Kerk niet anders dan op deze wijze dienen wil. Zoo gehoorzaam, zoo onderworpen aan Gods wil. Dienstbaar, en tege­lijk erin berustend dat zij verworpen wordt, vernederd, gekruisigd; zich latende verwerpen, en nochtans verlangend naar Gods zegepraal over de wereld. Alles inzetten, ŕlles inzetten, Elias, en berusten als men niets bereikt — is dat niet de hoogste nederigheid, en de nederigheid juist der Kerk?

E l i a s :

Ja... ook de Kerk dient... doch steeds vreezend, ook naar buiten te zijn wat het Rijk Gods in werkelijkheid altijd is. Het meest verworpene. Franciscus daarentegen aanvaardde ook voor het oog der wereld de nederlaag en onmacht van het goddelijke. Rome is wel steeds bereid zichtbare neder­lagen te erkennen, maar nochtans is zijn strijd er altijd op gericht de voortdurende innerlijke nederlaag van het Rijk Gods met een voos vertoon van macht en luister en ,,nieuw leven’’ te verbergen. En toch, wat is het nieuwe leven anders dan het nederig erkennen van Gods eeuwige nederlaag in ons, in alles wat wij zijn en bereiken. Franciseus nu wilde, dat zijn broederschap precies zoo vernederd, precies zoo volgende bladzijde


134

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009