lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde Zij zet de haveloosheid van het goddelijke slechts voort, doch tracht dit tegelijk te loochenen. Voor dit leugenachtige heb ik mij aan Franciscus vergrepen; om deze hersenschim heb ik Rivo Torto, dit kleine, geheel zuivere paradijs, verraden en verwoest. Wat rest er nog van Rivo Torto? Niets. Het leeft nog slechts voort als de vergissing van een heilig droomer, een vergissing, die nu voorgoed werd uitgewischt door wat Assisi thans is — de erbarmelijkste vergissing...

C i s t e r c i ë n s e r :

Elias, is het geen teleurstelling, die u belet te zien, welk een verheugende vernieuwing er, ondanks alles, van Assisi is uitgegaan? - Rome deelt uw meening stellig niet.

E l i a s :

(berustend): Neen...; ook Rome wil steeds de schepper van een nieuwe wereld zijn, de vertegenwoordiger van een Christus, die zegeviert. Dat dwingt het telkens weer in een bedriegelijke schijn te gelooven, en te dóen gelooven. Doch indien wij de kathedralen en kunstwerken, deze verbeel­dingen van hen, die slechts de schoonheid, de vlucht hun­ner verbeelding, beminnen, en alles wat wij thans met zooveel ijver op theologisch en wetenschappelijk gebied tot stand brengen, uit onze christelijke wereld wegdenken - wat rest er dan van die ,,nieuwe’’ wereld? Triomfeerde Christus in den mensch? Wij zien het tegendeel. Wat rest er dan van die betooverende collis paradisi? Als eenige werkelijkheid een collis inferni, de verworpenheid van het goddelijke: een Christus die gekruisigd bleef buiten de muren - thans buiten de muren, de schoone muren! van kunst, macht, glorie, wetenschap, godgeleerdheid... die schoone muren ook, welke die éénige, bittere werkelijkheid aan ons oog onttrekken moeten. volgende bladzijde


131

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009