lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde rondom heerscht reeds duisternis. Reeds zijn wij overal door het donker ingesloten een duistere stilte, die het hart met angst vervult.

J a c o b u s :

Elias!...

B r.  E l i a s :

Ja, ik weet het, uw gevoelens van vriendschap zijn oprecht; ik ben er u dankbaar voor... Het is reeds een diep en zuiver geluk, als de monoloog van ons leven soms verbroken mag worden door het tweegesprek van de vriendschap... Ik bemin u, en God weet, hoezeer ik u soms benijd... Kon ik uw strijd, uw geloof en geestdrift deelen... Gij zijt als een weide, die in bloei staat. Niemand moge haar schoonheid zien, gij aanschouwt haar, en gij rust in uzelf als een jonge god. God zegene u. Ik heb u zeer liefgehad.

V i e r d e T o o n e e l

Uitgedroogde bedding van een beek; achtergrond een brug, waarlangs een steenen trap naar de bedding voert; het geheel omsloten door bergen; rechts zitten drie idioten op den grond. Later br. Elias, 4de idioot, 1ste landlooper, een troep schooiers.

1 s t e   I d i o o t :

Vergis je niet. Het kind Gods is slechts heldhaftig als het dit van nature is; en dat zijn alleen de heiligen.

2 d e   I d i o o t :

Ik ken geen heiligen. Franciscus was een wezel.

1 s t e   I d i o o t :

Heiligen zijn er dan ook niet. In werkelijkheid is er slechts een paus, en een pauselijke opvoering. volgende bladzijde


102

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009