lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde vergrijpt aan de macht en het recht van anderen, en om tegen dit vergrijp in verzet te komen en dat te blijven tot het recht hersteld is. Deze strenge scheiding van geestelijk en wereldlijk, welke hier in Italië, maar dan uit zuiver godsdienstige overwegingen, door u en Franciscus wordt voorgestaan, wordt bij ons, en allereerst door Waither von der Vogelweide, vooral verdedigd wegens de rechten van den keizer. Hoezeer deze strijd, aan beide zijden vaak, troebel en vertroebelend gevoerd wordt, de wil tot déze scheiding is het laatste en eerste motief van heel dien gigantischen en trotschen strijd van den keizer tegen den paus. — Gelooft ge niet, dat deze strijd onze plicht is?

B r.  E l i a s :

(a.b.): Ook ik geloof, dat het juist en zuiver is dien wil als het wezen van dien strijd te zien, en dat die strijd in zoo­verre ook goed is. — Ik meen ook dat geen enkele gezags­drager aanspraak kan maken op universaliteit. Ook niet de paus. Alleen God is universeel. De mensch is altijd beperkt. Hij is geen god en geen halfgod, ook niet als paus, gelijk Innocentius, ten onrechte echter, meende. De practijk had hem trouwens wel anders kunnen leeren. Hoe vaak klaagde hij niet, dat zijn vele zorgen als wereldlijk vorst hem geen tijd lieten zijn eigenlijke taak, de zorg voor het geestelijk heil, naar behooren te vervullen.

J a c o b u s :

En evenmin als gij wenschen wij ons te leenen voor de noodlottige hersenschimmen, welke men in Rome najaagt. Integendeel. Rome territoriaal isoleeren, Rome’s wereldlijke macht breken, voor goed, daarvoor strijden acht ik mijn plicht én als onderdaan van den keizer, én als geloovige die het heil der Kerk wil dienen. Het breken van haar wereldlijke macht is de Kerk teruggeven aan haar eigen bestem- volgende bladzijde


100

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009