lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde schreeuwen tegen Rome iets wezenlijks tegen Rome uitrichten. Mijn volgelingen zouden trouwens de eersten zijn om zich van mij af te wenden. — Maar daar staan wij dan! Nadat Rome op onze Orde is neergestreken, strijkt het ook neer op elk succes door onze Orde bereikt. Rome waait over onze jonge aanplanten als een stofwolk, die alles verzandt. Het heeft geen zin meer op deze wijze voort te strijden. Het is volmaakt vergeefsch — ook al hebben de broe­ders dan nog steeds het gevoel ,,zegevierend’’ op te rukken...

J a c o b u s :

Ja, helaas, Rome meent inderdaad het christendom met zijn strijd tegen den keizer een dienst te bewijzen. Doch het resultaat is een twéévoudig vergrijp, want het verijdelt niet slechts een nieuwe, jonge doorbraak van godsdienstig leven. De souvereiniteit van den keizer op wereldlijk gebied betwistend, fnuikt en vernielt Rome ook het natúúrlijke leven op velerlei gebied. Men beoordeelt de huidige worsteling verkeerd, als men den strijd der Duitsche keizers slechts beschouwt als een strijd om territoriale rechten, als een uiting van machtshonger of bandeloozen vrijheidswil.

B r.  E l i a s :

(vermoeid): Ik weet het; ook de Romeinsche burgerij had den strijd tegen den paus geen tien jaar lang zoo verwoed volgehouden, als zij enkel door een negatief geweld was bezield geweest. En ook de jonge Italiaansche gemeenten vertegenwoordigden meer dan een bandeloozen vrijheidswil, toen zij de wapenen opnamen tegen de kerkelijke overheersching.

J a c o b u s :

(met allengs vuriger overtuiging): Stellig, het is meeslee­pend het voor te stellen alsof de keizerlijke macht, gelijk volgende bladzijde


98

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009