lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde begin worden van een nieuw tijdperk der kerkgeschiedenis; het móet dit worden. Assisi moet een nieuw middelpunt worden der christenheid, het licht dezer wereld, — een tweede Rome. Assisi moet slagen, waar het oude Rome, het Rome van den genialen Innocentius, gefaald heeft. Faalt ook Assisi, dan staat de Kerk voor een catastrofe, waarvan wij op dit moment den omvang bij geen benadering kun­nen beseffen.

B r.  G a b r i e l :

(na stilte, ontroerd): Waarom spreekt ge niet aldus tot de broeders, broeder Elias.

B r.  E l i a s :

(a.b.): ...Waarom ik niet aldus tot de broeders spreek...?

B r.  G a b r i e l :

Gij zoudt daarmede alle wantrouwen met één slag wegnemen.

B r.  E l i a s :

(met matten glimlach): Tegenover u kan ik zoo vrijmoedig over Rome spreken; doch gelooft ge niet, dat de anderen mij onmiddellijk van hoogmoed zouden beschuldigen, dat ik opnieuw wantrouwen zou wekken? Ik zeide het u reeds vroeger: mijn dienstbaarheid is het, een werktuig op den achtergrond te zijn, in stilte.

J a c o b u s :

(met ingehouden hartstocht): God geve, dat uw verbeel­ding dit keer geen onvruchtbaar spel blijft. (stilte; dan verschijnt br. Bruno met br. Andreas in de deuropening rechts):

B r.  E l i a s :

(opziend, tot br. Bruno): Zoo... hebt ge broeder Andreas eindelijk gevonden. (tot meester Jacobus): Het spijt mij, volgende bladzijde


71

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009