lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde weer in diezelfde onvrnchtbaarheid deelt, waarin reeds zoovele vernieuwingspogingen verzand zijn.

B r.  G a b r i e l :

Ik gaf mij van deze mogelijkheden nooit rekenschap... Maar dergelijke intenties komen mij geenszins onwaarschijnlijk voor... Inderdaad, als dat zou gebeuren...

B r.  E l i a s :

Willen wij werkelijk iets bereiken, dan is het noodzakelijk onze Orde ook tegen dié destructieve tendenzen in bescher­ming te nemen. (peinzend, steeds meer in zichzelf sprekend): Inderdaad moet onze Orde de beste krachten op geestelijk en intellectueel gebied verzamelen, maar geheel terzijde van het onvruchtbare spel der Vaticaansche politiek. Onze Orde moet zuiver zijn, dit wil zeggen: helder, doorzichtig van bedoeling, onverdacht, niet tweeslachtig. Haar armen van Christus, deze beschouwende Apostelen, deze actieve contemplatieven zullen niet slechts voorgaan en zich onderscheiden door de gestrengheid van hun levenswandel, maar ook in al het andere — in godgeleerdheid, wetenschap, kunst — de méérderen zijn, de eersten, zoowel van Christus’ vrienden als van Christus’ vijanden. Alleen zoo is het mogelijk, dat de vlam, door Franciscus’ heilig leven in elk van ons ontstoken, óplaait, dat zij oplaait tot een groot, volkomen zuiver vuur, dat gansch Europa als een stralend kruis verlicht. Dit kan. Dit moet. Het is onze plicht dit te willen. Zooals onze basiliek, klaar, streng van vorm, eenvoudig van structuur, vrij en volkomen open, niet alleen boven het stadsbeeld, maar boven heel den wijden omtrek van Assisi oprijst en dezen imponeerend beheerscht, zoo moet Franciscus’ Orde oprijzen boven de sombere verwarring waarin Europa dreigt onder te gaan. Assisi kan het volgende bladzijde


70

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009