lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  E l i a s :

vorige bladzijde Helaas zijn er meerdere tendenzen, die het door Franciscus begonnen werk dreigen te vernietigen. Ten eerste zijn er de wrijvingen binnen de Orde. Zij zijn niet zóó gevaarlijk, maar ook met het oog op de groote opdracht, welke onze Orde in dit tijdsgewricht kan vervullen, moeten zij zoo spoedig mogelijk beslecht worden. Gevaarlijker is echter de mogelijkheid, dat ook ónze Orde weer in dien noodlot­tigen machtsstrijd tusschen paus en keizer betrokken wordt. Dit gevaar is verre van denkbeeldig. Het aandringen op grooter gematigdheid, waar het ons levensideaal betreft, zie ik reeds als een inleiding. Rome heeft meer dan ooit behoefte aan een zoo groot mogelijk leger van toegewijde, betrouwbare, intelligente priesters, aan een leger waarop het met zekerheid bouwen kan. Te strenge regels zouden velen, die wegens hun verstand of om andere redenen begeerenswaardige krachten zijn, afstooten. Vanuit de noo­den van het Vaticaan is zulks volkomen logisch gezien. De bedoeling is dan niet slechts, dat deze mannen door hun geleerdheid en vromen levenswandel het vertrouwen herwinnen van het volk en het aldus als een mogelijken te­genstander uitschakelen, maar óók, dat zij, met hun gezag en invloed, daar binnendringen waar zich de machtige Europeesche coalities vormen, die beslissend zijn in den strijd tusschen paus en keizer. Daarmee staan wij echter geheel in dienst van de Vaticaansche politiek en zijn wij haar verst vooruitgeschoven posten. Nogmaals: vanuit de nooden van het Vaticaan is zulks volkomen logisch gedacht, doch men staat daarmee voor het feit, dat ook wij dan binnen den kortst mogelijken tijd even verdacht, gewan­trouwd en gehaat zijn als al de anderen, die in dezen machtsstrijd een rol speelden en dat ook dit ,,nieuwe’’ leger volgende bladzijde


69

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009