lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde aan herkent men het ongewoon formaat van dien man. Hij zag te goed, dat de werkelijke overwinning van elders moest komen. Het noodlottige echter is dit samengaan van politieken en godsdienstigen strijd. De tegenstanders van Kerk en paus zien den geestelijken strijd slechts als een verstevigen van het politiek resultaat, terwijl toch veeleer het omgekeerde de bedoeling is. Voor velen is het ook zoo, dat Rome de ketters om dezelfde reden bestrijdt als koningen en keizers, niet dus als dwaalleeraren op godsdienstig gebied, maar als ondermijners van zijn wereldlijke macht, als zijn vijanden op politiek gebied. Werd met de verbreiding der ketterij geen politieke macht bedreigd, geen Kerk van Christus, zoo redeneert men, zou zich over deze zielen bezorgd maken. Ik deel deze meening niet, hoezeer de feiten haar een schijn van waarschijnlijkheid geven.

J a c o b u s :

Het geloof in de geestelijke intenties wordt wel zeer be­moeilijkt, wanneer men telkens weer ziet, dat de paus in zijn strijd tegen de ketters, en wanneer de geestelijke wapenen falen, geen oogenblik aarzelt zijn wereldlijke wape­nen in den strijd te brengen — en genadeloos. Ik lees nergens in het Evangelie, dat Christus tot dergelijke wape­nen zijn toevlucht heeft genomen. Integendeel. Toen Petrus het zwaard opnam, keurde Christus dit nadrukkelijk af.

B r.  E l i a s :

Inderdaad...

J a c o b u s :

Achter elken geestelijken strijd staat het dreigement van het wapengeweld. Maakt dit dreigement reeds gehaat, het ten uitvoer brengen ervan maakt dien haat tot een doode­lijken. volgende bladzijde


66

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009