lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde in een machtsstrijd met zijn telkens wisselende coalities van bondgenooten? De vrienden van vandaag zijn de vijan­den van morgen, en omgekeerd. Tenslotte bezit men geen enkelen vriend en alleen vijanden. Men overwint wel, men wint niemand; men buigt wel - voor een macht maar niet voor een gezag. Rome slaagt er wel in bepaalde machtsformaties naast de Zijne te verhinderen, te ondermijnen, te vernielen, maar het is niet in staat een nieuwe, waar­achtige eenheid te formeeren, integendeel. Elke politieke overwinning is een bron van nieuwen haat, en werkelijk niet alleen, omdat men door Róme ànders overwonnen wil worden.

B r.  E l i a s :

Ik begrijp uw opstandigheid maar al te goed.

J a c o b u s :

Meent gij, dat haar wereldlijke macht van éénig nut is voor de Kerk?

B r.  E l i a s :

Ik meen, dat ook Rome het ontoereikende ervan terdege beseft en dat het verder ziet dan het politiek gevecht, waartoe het helaas gedwongen is. Innocentius althans begreep, dat met zijn politieke successen, hoe imponeerend ook, niets gewonnen was, als niet tevens, met evenveel voortvarendheid en inzicht, een godsdienstige vernieuwing werd doorgedreven.

B r.  G a b r i e l :

Ook paus Gregorius ziet dit gelukkig in!

B r.  E l i a s :

Innocentius was een politiek genie, doch een voor wie de politiek toch slechts bijzaak was. Hijzelf werd hoegenaamd niet geïmponeerd door zijn formidabele successen. Daar- volgende bladzijde


65

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009