lijst van werken
vorige bladzijde
J a c o b u s :

vorige bladzijde Het was te vreezen. De wereldlijke macht van den paus heeft het gezag der Kerk in vele landen al te zeer ondermijnd.

B r.  E l i a s :

(peinzend): Ja, Innocentius is er destijds in geslaagd kei­zers en koningen, landen en steden voor zijn wil te buigen, maar dat hij erin geslaagd is het onheil meer dan uiterlijk te bezweren — het valt moeilijk zulks te gelooven.

J a c o b u s :

Ook bij ons in Duitschland is men overtuigd, dat de pauselijke politiek een heilloos ondernemen is geweest — ondanks alle staatkundige successen. Staat de Kerk thans zooveel sterker dan toen Innocentius zijn geweldigen strijd om de macht in Europa begon? Ik betwijfel het. Het eenige resultaat is uitstel geweest — uitstel van de volledige ineenstorting van haar wereldlijke macht, — een toenemende onverzoenlijke verbittering, en haat, haat.

B r.  E l i a s :

(a.b.): Ja, het noodlottige van een staatkundig bolwerk, als door Innocentius tot stand gebracht, is, dat zijn opvolgers op den Stoel van Petrus politieke genieën moeten zijn van gelijk formaat. Nu, welk een bekwaam en in vele opzichten gelijkwaardig opvolger Gregorius is, met hoeveel begrip en kundigheid hij Innocentius’ werk voortzet, reeds voelt men, dat Innocentins’ schepping overal begint te scheuren en te kraken. Figuren als Innocentius zijn te zeldzaam dan dat scheppingen, die tenslotte alleen gedragen worden door de genialiteit van één persoon, kunnen standhouden.

J a c o b u s :

Dreigde het gevaar alleen van die zijde... Maar hoe is het volgende bladzijde


64

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009