lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde ijver branden, dat gij, in een tijd als deze, zoovele groote mogelijkheden verwaarloost. En als gij meent, dat weten­schap en theologie gevaarlijk zijn, omdat zij den hoogmoed prikkelen, het ongeleerde leven, dat gij voorstaat, kweekt bij de kleinere geesten een minachting voor het in menschelijk opzicht verhevene, die niet minder hoogmoe­dig is.

F r a n c i s c u s :

Broeder Elias, van mijn broeders mag ik slechts één ijver verlangen, en wel voor het leven, dat zij, mij volgend, ge­kozen hebben. Zoo dit leven hen ontmoedigt en zij ijveren willen voor een ander leven, mogen zij daaruit slechts be­sluiten, dat God hen niet voor mijn broederschap bestem­de. — Broeder Elias, ik erken de vele gevaren, die aan ons leven verbonden zijn; daarom eischt dit leven ook een strenge discipline, maar ook in deze discipline zijn wij niet van de wereld. Terwijl de discipline der wereld vaak hard is voor hem die gehoorzamen moet, is de onze hard voor dengene die gehoorzaamheid vrààgt, omdat hij, die gehoorzaamheid vraagt, slechts navolging vraagt, en wel van datgene wat hijzelf is. Hij bezielt tot navolging door de eenvoudige goedheid van zijn leven, door het aantrekkelijke en openbarende van heel zijn gedrag, en ook vermaant hij hiertoe door berispingen, maar dit altijd zachtmoedig, nederig, dienstvaardig, als een liefderijk vader, want geen vonnis of oordeel is aan ons. Zij, die wederom van ons willen heengaan, mogen ons verlaten, gelijk ook Christus de zijnen toestond toen Hij zeide: wilt ook gij soms heengaan; en zij die terugkeeren na ons ver­laten te hebben worden liefderijk in ons midden opgeno­men en wij vergeven hen zooals ook God ons vele malen daags vergeeft. God verstrikt vaak degenen, die Hij liefheeft, met eenzaamheid en daden van wanhoop om hen volgende bladzijde


50

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009