lijst van werken
vorige bladzijde    vorige bladzijde Zijn tijd, zei ik, had geen antwoord op de problemen, waarvoor Elias zich geplaatst zag. De vraag, die de historie zijner dagen oproept als de laatste vraag (zonder haar te beantwoorden), werd vanzelf ook de laatste vraag van Elias’ leven, en deze vraag is een beschuldiging, de eenig overgeblevene, aan het adres van Franciscus. Franciscus, die eveneens zijn tijdgenooten ver vooruit was en die, schoon geheel anders, op hetzelfde niveau leefde als Elias, had op deze beschuldiging misschien antwoord kunnen geven, doch Franciscus was toen reeds lang gestorven en evenzoo zijn wijsheid. De weinige volgelingen, die Franciscus’ oorspronkelijk levensideaal waren trouw gebleven, stonden toch te zeer vreemd tegenover Elias’ innerlijkst conflict (tegenover de problematiek van het Europa dier dagen) dan dat zij het slotwoord hadden kunnen uitspreken. Daarom kan ik niet anders aannemen, dan dat Elias even eenzaam en afwijzend gestorven is als hij geleefd heeft. Zijn leven ein­digt zonder oplossing, omdat ook zijn tijd zonder oplossing geëindigd is. Zijn tijd had geen ander oordeel over dezen eenzame dan den glimlach, dat hij den steen der wijzen zocht. En Franciscus’ vrome volgelingen konden slechts besluiten, dat deze ongemeen begaafde mensch gefááld had. Stellig zinspeelt broeder Egidius, een der weinigen, die Franciscus’ oorspronkelijk ideaal tot het einde van zijn leven is trouw gebleven, op het verloop van Elias’ leven als hij schrijft: ,,Soms gebeurt het, dat er op zee een zeer schoon, groot, sterk en nieuw schip verschijnt dat met kost­baarheden is beladen, doch door een storm vergaat en zinkt en de gewenschte haven niet bereikt. Wat baat echter al zijn schoonheid en voortreffelijkheid wanneer het zoo er­barmelijk door de golven verzwolgen wordt?’’ Egidius was een zeer zuiver vertegenwoordiger van Franciscus’ mystiek, maar het probleem, evenals het formaat van Elias’ leven volgende bladzijde


8

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009