lijst van werken
vorige bladzijde-7-

volgende bladzijde werden dan die weinigen, tot wie God rechtstreeks sprak, niet van hun vrijheid beroofd? Zij waren reeds de gevangenen van God en wilden zelf niets meer en niets hartstochtelijker dan Gods gevangenen blijven. En zij die het niet waren, wilden van dan af niets anders worden (ik denk aan de kinderen aan wie Maria is verschenen). Hun leven werd dan de vertolking van "Uw wil geschiede", of van het oudtestamentische "Hier ben ik". Beide antwoorden leest men steeds (niet ten onrechte) als woorden van groot geloof, gehoorzaamheid en deemoedige dienstbaarheid; het zijn echter niet minder woorden van menselijke vrijheid.

11. Wat hiervan zij, zeker is dat degene die bij de Bijbel uitgaat van zichzelf i.c. de werkelijkheid van een gebeuren wil afmeten aan, of benaderen via eigen ervaringsleven, bezig is de Bijbel te beroven van alles dat groter is dan wij zijn. Het gevaar is dan niet denkbeeldig dat men Gods Woord en de vroomheid van de Bijbel reduceert tot een handzaam gegeven dat de eigen (dubieuze) vroomheid veilig stelt, of haar reeds op voorhand wg trekt uit de grote creatieve spanningen en creatieve onrusten die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de strijd en inzet van de Bijbel (en daarmee ook van de strijd en inzet die het evangelie vraagt en heeft aangekondigd). Aldus geestelijk verschraald en verschrompeld en niet meer waarachtig doordrongen van eigen ontoereikendheid, ziet men niet meer verlangend uit naar een inzet die volstrekter, rechtschapener, van andere menselijke dimensies is dan de onze, want ook de destructieve tegenkrachten die in het mensdom werkzaam zijn, zijn een handzaam gegeven geworden. - Ook vandaar dat zo veel ijveren van ons het merkteken meedraagt van geestelijke zelfingenomenheid, - het enige dat men in de Bijbel niet ontmoet, maar er wel herkenbaar is als het meest geschuwde "godgwapen" van de mens. Wij schepen de mens af met een Ersatz-voer, en leveren onszelf uit aan een toekomstvertrouwen dat gedoemd is aan de rauwe werkelijkheid van deze tijd (die de rauwe werkelijkheid is van elke tijd, alleen heden vertaald in "de taal van vandaag") weldra stuk te breken.
"I wanted something else. to pay the high price of being conscious. Freud, young Luther, Gandhi, Jesus, Socrates; we have set our sights too low and too near to include these burning lights, who wandered the city of the dead, and called men into being once more." (Daniel Berrigan: The dark flight of Resistance).

Henri Bruning
De prijs van dit (overigens ook vrijblijvend aangeboden) tussenvel bedraagt inclusief porto en administratiekosten f. 2,60 , te storten op postgiro-rekening 81 51 38 van Amsterdam-Rotterdam Bank N.N. te Arnhem t.g.v. rek. 43.82.03.801 UITGAVEN VERBUM HUMANUM.volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 16-04-2001 Copyright © 2014 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 03-10-2014