lijst van werken
vorige bladzijde- 4 -


volgende bladzijde diepere lagen van de mens wortelt dan de sexualiteit. Datzelfde moet gezegd worden van die.authentiek-menselijke vrijheidswil welke alle banden wil verbréken. Noch de liefde voor Gods woord noch de hier bedoelde vrijheidswil vindt zijn oorsprong in de seksualiteit en beiden zijn minstens even sterke, even vitale menselijke krachten als de sexualiteit, terwijl beiden ook gerangschikt mogen worden onder de fundamentele beweegkrachten van de wil tot het celibaat. Prof.Chorus - ook hij - onthult zo vlot de drijfveer achter de Maria-liefde van celibataire priesters. Maar waar komt men uit als men op een soortgelijke manier de liefde van mannen voor de man Jezus gaat verklaren.

- - -

In het bovenstaande gaf ik een vluchtig beeld van het fatale escalatieproces dat een in oorsprong edele beproeving doormaakte. Prof.Schillebeeckx verweet de verdedigers van het celibaat escalatie-angst (De Bazuin 21-11) en noemde deze een "kleingelovige". Hij bagatelliseerde aldus de beduchtheid dat "de wijding van gehuwden" "het begin van het einde" en "voor vele bisschoppen slechts een voorwendsel was om langs een omweg na één generatie tot het feitelijk facultatieve celibaat te komen (en gezien prof.Chorus redenaties is het van het facultatieve celibaat naar de afschaffing ervan minder nog dan 'n stap). Maar waarom zou de mogelijkheid van een fatale escalatie geen bron van onrust mogen zijn? Het is toch geen uitzonderlijke mogelijkheid? De hele wereldgeschiedenis hangt van fatale escalaties aan elkaar. Letterlijk alles wat we vandaag aan bedreiging van de mensheid en als bedreiging van deze planeet ervaren, is het samenkomen op een punt van een reeks escalatieprocessen. Het verschijnsel van een tot zijn laatste fatale consequentie voortschrijdende escalatie is een zo algemeen en normaal verschijnsel, dat het niet meer dan redelijk is dat de beduchtheid voor zulk ontwikkeling ook meespeelt in de strijd rond het celibaat; zulk een beduchtheid heeft met supernaturalisme, kleingelovige angst en macht niets uitstaande, maar ongetwijfeld wel met zekere weinig verheffende escalaties binnen de vernieuwing. En juist omdat dat verschijnsel zo normaal is, is het ook gewenst in een crisistijd geen fundamentele veranderingen te eisen. In een crisistijd is het zicht op de dingen onduidelijk (vandaar de crisis) en het is dan niet zó onwaarschijnlijk dat een fundamentele verandering het product is van een escalatie van onduidelijkheden. Ook het door C.de Groot gesignaleerde feit dat vele bisschoppen terugkrabbelden toen van vaticaanse zijde een andere mening naar voren werd gemanipuleerd, demonstreert niet alleen hoe onzeker en nauwelijks doordacht het standpunt van de betreffende bisschoppen is geweest, maar ook (misschien) in welke geringe mate de aanvoerders van deze onzekeren overtuigend zijn geweest, en in ieder geval: hoe de tijd voor fundamentele veranderingen nog lang niet is aangebroken. volgende bladzijde


Henri BruningDe prijs van dit (overigens ook vrijblijvend aangeboden) tussenvel bedraagt inclusief porto en administratiekosten f.1,25, te storten op postgirorekening 81 51 38 van Amsterdam-Rotterdarn Bank N.V. te Arnhem t.g.v. UITGAVEN VERBUM HUMANUN, Arnhem (postbus 330).

Dit Tussenvel 2 beschouw ik tevens als het laatste. Mijn gedachten over celibaat en medemenselijkheid worden voortgezet in Cahier 2.volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 16-04-2001 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 24-02-2010