lijst van werken
vorige bladzijde

A P P E N D I X


6

     volgende bladzijde De celibaatscrisis is dan ook voor een deel hieraan toe te schrijven, dat men al te lang heeft genegeerd dat het celibaat een extreme beslissing is en als zodanig (o.a.) een exceptionele mens vooronderstelt. Aldus kon het gebeuren dat, zoals men hoorde verluiden, het celibaat voor velen een op de koop toe genomen bijzaak is geweest. – Ook andere factoren spelen in deze crisis een ro1. Zo – althans aanvankelijk – ons land van herkomst: een in hoofdzaak institutioneel, formalistisch en triomfalistisch christendom waaraan een authentiek innerlijk leven en beleven goeddeels vreemd bleef en daarmee ook een werkelijke (persoonlijke en religieuze) betrokkenheid bij de rijkdom aan religieuze verworvenheden die de scheppende en dynamische vertegenwoordigers van het christelijke geloofsbewustzijn zich in de grote eeuwen van het christendom hebben eigen gemaakt. In dat voor een groot deel leeggeroofde christendom handhaafde het celibaat zich wel, maar het had een te schrale, smalle en niet zelden ook een te artificiële en bedriegelijke voedingsgrond om niet bij de eerste stormloop ertegen in velen te bezwijken.
    Vervolgens is er de nu reeds meer dan tien jaar durende na-conciliaire verwarring, het afbrokkelen en ineenstorten van zekerheid na zekerheid. Er is al een hele generatie opgegroeid die weinig anders heeft gekend dan geloofsónzekerheid, nieuwe eendagsovertuigingen, liturgische liflafjes, en onderwijl het niet ophoudend gedreun overal van de slopersboren. Het kan niet ontkend worden: er zijn daarnaast aanzetten van een nieuw geloofsbewustzijn, een nieuwe geloofsbeleving, maar met aanzetten wordt geen léven beslissend gericht of waarachtig gevoed, laat staan dat men er zijn leven voor aflegt. volgende bladzijde


20


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 24-02-2010 Copyright © 2014 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-10-2014