lijst van werken
(Nagelaten en ongepubliceerd werk)C E L I B A A T   E N   M E D E M E N S E L IJ K H E I D  2I tremble for something factitious, some malpractice of heart and illegitimate process; Were so prone to these things, with our terrible notions of duty.

A. H. Clough1)
III


    20. In verband met de volgende bladzijden nog even een korte samenvatting van enkele punten van het voorgaande.

    Het celibaat is, zoals gezegd, de meest extreme levenskeuze. Een dergelijke keuze veronderstelt uiteraard een exceptionele persoonlijkheid, een mens van enigszins ander formaat en feller bewogenheid dan de (zij t vrome en begaafde) doorsneemens, wien men het celibaat dan ook niet zou moeten aandoen 2). Deze exceptionele mens is geen zeldzaam verschijnsel (evenmin als de exceptionele mens die de kunstenaar is); hij schijnt slechts sporadisch voor te komen omdat hij meestentijds al vroeg, nog voor hij tot wasdom en weerbaarheid is gekornen, in het agressieve vervreemdingsmechanisme van een gestandaardiseerde Umwelt, die geen excepties verdraagt of kan plaatsen, vermalen wordt.

    Vervolgens is het bij zulk een extreme keuze vanzelfsprekend voorwaarde, dat men er krachtens een innerlijke imperatief, die in het diepste van de mens zijn oorsprong vindt, toe bewogen wordt en het celibaat ervaart als de enig mogelijke vorm van zelfverwerkelijking. Deze imperatief kan van verschillende aard zijn. In mijn beschouwing bepaalde ik mij, gezien het onderwerp van mijn betoog, tot de imperatief der medemenselijkheid, een volgende bladzijde


1) Ontleend aan het motto dat Graham Greene aan The Quiet American liet voorafgaan.
2) Zie Appendix 6.


1


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 24-02-2010 Copyright © 2014 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-10-2014