vorige pagina erkennen). Het algemeen welzijn (op tijdelijk gebied) is dus een knooppunt van drie wegen; en de hoogste vorm van rechtvaardigheid welke we van den niet-christen eischen mogen.

Maar er is meer.

Wie het algemeen welzijn nastreeft, dient niet slechts de gemeenschap en zichzelf op tijdelijk en natuurlijk gebied, en God in zoover hij (bewust of onkundig) een ordening Gods dient, hij dient God ook in zooverre hij, als burger dat sociale midden scheppend hetwelk het meest geigend is om den mensch zijn natuurlijke volkomenheid te doen verwerkelijken, tegelijk ook dat meest gunstige milieu realiseert voor het bereiken van het bovennatuurlijk doel van den mensch. Meer echter dan dit (meest gunstige) milieu scheppen kan hij, als burger, niet doen.

Dat dit milieu ook daadwerkelijk vruchtbaar wordt voor het bovennatuurlijk doel van den mensch is niet het resultaat van de werkzaamheid van den mensch als burger, maar van de werkzaamheid van den mensch als geloovige, van de Kerk, van de religie en haar vertegenwoordigers, van waarlijk apostolische, bovennatuurlijk-levende, bovennatuurlijk-gerichte Godsmannen.

Maar ook dit meest gunstige milieu beteekent geenszins dat het apostolaat dn van een leien dakje gaat. Integendeel. Het Rijk Gods wordt niet bemind, evenmin als Christus bemind werd. Strijden voor het Rijk Gods is altijd: strijden voor een hopelooze zaak (en het meest hopelooze is wel, dat men dit niet ziet).

12.

Een staatsman, zijnde de vertegenwoordiger van het algemeen welzijn, heeft tot plicht allen in n samenwerken (hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen) te vereenigen. Allen, dus zoowel hen die het vaderland, de natuurlijke perfectie van mensch en nationale gemeenschap als een autonome waarde beschouwen, als hen voor wie het vaderland en deszelfs orde slechts middelen zijn voor een eeuwig levensdoel.

Een staatsman heeft, als hij een orde voorstaat die door allen, christen zoowel als niet-christen, als rechtvaardig en heilzaam kan volgende pagina

Nieuw Politiek Bewustzijn 10


145

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009