SOCIALE RECHTVAARDIGHEID


,,Voorzoover de mensch deel uitmaakt van die gemeenschap, welke door den staat wordt omsloten, inzoover is de staat d o e l voor hem; in zoover hij een zelfstandig en redelijk wezen is met eigen zijn en doel is de staat m i d d e l om dat zijn en doel te eerbiedigen en te behartigen.’’

Th. Platenburg.

In mijn Verworpen Christendom schreef ik als volgt:

1.

Christelijke en sociale rechtvaardigheid verschillen essentieel. Naar hun wezen hebben zij niets met elkaar uitstaande, ook niet waar (indien) de christelijke zich uiteindelijk ergens op sociaal gebied beweegt.

De christelijke rechtvaardigheid heeft betrekking op de ver­houding van den mensch tot God (hij wil God geven wat God toekomt); de sociale rechtvaardigheid heeft betrekking op (regelt) de verhouding der menschen onderling op natuurlijk gebied.

2.

Het beginsel der sociale rechtvaardigheid is het solidarisme, hetgeen leven overeenkomstig een natuurlijke zedelijkheid impli­ceert. Solidarisme beteekent de souvereiniteit der natuurlijke gemeenschap.

Het begin en beginsel der christelijke rechtvaardigheid is de (daadwerkelijke) souvereiniteit van God over de ziel, — waarnaar de mensch strééft. volgende pagina


138

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009