Maar ik spreek over de noodzaak van gerichte Dietsche fronten als onze eenige kans voor de toekomst; ik spreek van déze eenheid, déze eens-gezìndheid — reeds op dit moment van voorbereiding-op-de-toekomst zoo bitter noodig, — en om mij heen hoor ik niets dan (behalve het steriele pro-Engelsch gegrinnik, dat zichzelf in een handomdraai zal ,,herzien’’) dan de kleingeestigste, onmondigste verdeeldheid, dan sjagrijnige haatzaaierij, dan zuur en onverzoenlijk gekanker, alsof er op dit heden geen morgen meer zal volgen - en opnieuw maakt zich een onuitsprekelijke beduchtheid, woede en droefheid van den beschouwer meester.

Ja, zal men zeggen, alles goed en wel, maar gij gaat uit van een Duitsche overwinning; maar als Engeland nu wint, tòch wint.

Als Engeland wint?....

Hoe kan men daar toch zoo blijmoedig, zoo hoopvol over spreken!

Een Engelsche overwinning impliceert den ondergang van Duitschland en Italië, dus, na den ondergang van Frankrijk, den ondergang der drie continentale groote mogendheden. Een Engelsche overwinning zou bovendien geen Engelsche, maar een Ameri­kaansche overwinning zijn, terwijl Engeland zelf, na en ondanks die overwinning, precies zoo vernietigd, precies zoo uitgeput zou zijn, als de andere groote Europeesche mogendheden.

Met een Engelsche (d. i. Amerikaansche) overwinning staan wij voor den ondergang der vier groote Europeesche mogendheden, en daarmee voor den reddeloozen ondergang van Europa, een ondergang, waarin de kleine staten en kleine volken onvermijdelijk worden meegesleurd. Wij hebben geen enkel belang meer bij Engeland. Wij hebben nog enkel belang bij de redding van Europa. Het belang van het continent is het belang der afzonderlijke volken en dus ook òns belang, thans meer dan ooit. Bij een Amerikaansche interventie hebben wij geen enkel belang; èn Amerika èn Engeland zijn de tegenspelers van het Europeesch, en daarmee van òns belang. En het misdadige van de huidige Engelsche politiek, die elk vergelijk afwijst, is dit, dat Engeland, hoewel behoorend tot Europa, het continent opoffert aan een overwinning, die, als zij behaald zou


62

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009