vorige bladzijde Zichzelf als volk aldus realiseeren is de hoogste levensplicht van een volk: èn ten overstaan van zichzelf, èn ten overstaan van den volksgenoot in heden en toekomst, èn ten overstaan van de gemeenschap der volken. Een volk dat streeft naar de hoogste uitdrukking van zijn wezen, dient en verrijkt niet alleen den volks-genoot in heden en toekomst, het dient en verrijkt ook de menschen en volken rondom. De nationale grootheid heeft een bestemming en een zending tusschen de volkeren, in de wereld, in de historie, in het hooge twistgesprek der cultuur. Zooals alle volken, die een­maal groot waren, deze zending hebben vervuld; zooals ook wij zelf eens . . . . Een volk dat leeft, dat zich zijn krachten bewust is, streeft ernaar een léidend volk te zijn — zooals Dostojevski eens fonkelend omschreef, toen hij zei: ,,Jedes grosse Volk glaubt und muss glauben, dass in ihm und nur in ihm allein die Rettung der Welt liegt, dass es bloss lebt, um an die Spitze aller Völker zu treten und sie zu dem letzten Ziele, das ihnen allen vorbestimmt ist, zu führen.... Der grosse Eigendünkel, der Glaube, dass man das letzte Wort der Welt sagen will und kann, ist das Unterpfand des höchsten Lebens einer Nation.’’ Dit beteekent, dat elk levend volk, en dat is tevens een zichzelf bewust volk, een ordenende, construc­tieve kracht wil zijn in het complex der omringende volken. Dit is niet slechts zijn wil, zijn eerzucht, doch tevens zijn plicht: als deel eener volkeren-gemeenschap.

Welnu, dit, déze levenswil, déze wil tot zichzelf zijn, tot vol­standig zijn, tot leidend zijn, zien wij met imperieuze vastberadenheid wederopstaan in de jonge volken van Europa. Het is de wil tot een volledige en uiterste ontplooiing van al de krachten waarover God een volk de beschikking heeft gegeven, en waarover Hij het de beschikking gaf, opdat het deze zou ontplooien en zich zijn gestalte, de hoogste uitdrukking van zijn wezen veroveren en daarmede zijn bestemming realiseeren zou. Dat is het nieuw politiek bewustzijn, waaruit de jonge Europeesche volken leven, handelen en strijden. Dit bewustzijn moet ook de grondslag zijn den Dietschen levenswil.


42

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013