vorige bladzijde minder op het materieele gerichten wil tot oorsprong. Deze dyna­misch voorwaartsstormende volken met hun even beslisten en impetueuzen als gerichten en beslissenden levenswil, leven weer, en dit is het meest essentieele hunner heropstanding, op het niveau van hun BESTEMMING ALS VOLK, en al het andere is daarvan slechts gevolg, onderdeel.

Een volk heeft, als volk, een eigen bestemming, evenals alles wat op deze wereld een organische, natuurlijke eenheid vormt (een plant evenzeer als een mensch, een mensch evenzeer als een volk). De bestemming van een volk is geen andere dan die van elke organische en levende eenheid, nl. ZICHZELF TE REALISEEREN; zij is het streven van een volk, doorheen eeuwen en geslachten naar zijn zedelijke, geestelijke, nationale en cultureele zelfperfectie, het worstelen om de hoogste uitdrukking van zijn wezen, het veroveren van zijn gestalte, zijn volstandigheid, zijn zelf-bevestiging. Dit is zijn opdracht in de historie der menschheid, dit is zijn reden van bestaan, dit is zijn plicht, zijn eenige glorie ook. Gelijk voor den afzonderlijken mensch het veroveren van zijn zedelijken en geestelijken perfectie zin, doel en pracht des levens is, zoo is dit ook de glorieuze opdracht en de eenige zuivere eerzucht van een volk. Evenmin als een mensch zijn bestemming verwerkelijkt, die, door het zwijgen op te leggen aan zijn hart en aan het beste deel van zijn geest, als een achtenswaardig, welvarend en ordentelijk heer naar zijn graf boemelt, evenmin verwerkelijkt een volk zijn bestemming met ,,een zekere orde’’, ,,een zekere welvaart’’, ,,een zekere zelfstandig­heid’’. De bestemming van een volk is zijn nationale zelfperfectie.

Aan deze nationale zelfperfectie is alles in de orde van het tijdelijke onder-geschikt; alles wat een volk aan socialen opbouw, aan politieke eendracht, aan innerlijke en structureele verbondenheid, aan staat­kundige tucht en scheppingskracht realiseert, alles wat een volk aan natuurlijk-zedelijke en -geestelijke grootheid, aan cultureelen rijkdom verworven en geschapen heeft, staat in dienst van deze bestemming: zijn nationale zelf-bevestiging. volgende bladzijde


41

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013