vorige bladzijde beminnen (door te strijden voor zijn beter en zuiverder gericht zijn), beminnen wij hem dus ook om onszelf.

Erkennen dat wij gemeenschapswezens zijn, wil ook zeggen, dat wij er zijn voor de anderen. Ook daarom moet de mensch strijdend streven naar zijn zelfperfectie, zijnde het hoogste goed, dat de mensch van zichzelf geven en voor de anderen inzetten kan. Heeft het ons omringende tot taak ons te dienen, onze menschelijke perfectie, wij hebben tot plicht het leven rondom ons te dienen, en om dezelfde reden: de menschelijke zelfperfectie der anderen. Hiermede beminnen wij den naaste zooals wij onszelf beminnen, gelijk Christus ons voorschreef. — De wil tot waar zijn is tevens altijd een wil tot dienend zijn.

Waar zijn wil voorts ook zeggen, dat wij in het maatschappelijke erkennen moeten, dat het algemeen welzijn van een volksgemeenschap op materieel gebied boven het eigen belang gaat. Deze plicht eischt, dat wij streven en strijden moeten om datgene te vernietigen wat deze orde theoretisch betwist of practisch ver-leugent, of wil vernielen.

Wij moeten waar zijn. Niet slechts in ons denken, maar evenzeer in ons handelen. Elke waarheid — wij zagen het — zet zich onmid­dellijk, onvermijdelijk ook, om in strijd, actie, handelen, want elke waarheid is er slechts om haar te realiseeren, hetzij in onszelf, hetzij in de werkelijkheid om ons heen, om het leven in ons of het leven rondom ons tot haar gestalte te maken. Er is dus geen waarheid bij hem, die de consequenties ervan op het terrein van het handelen van zich wijst. — Waar zijn wil, gezien het voorgaande, dus tevens ook zeggen: onverzoenlijk staan tegenover datgene wat ons per­soonlijk leven en het gemeenschapsleven ver-leugent en aldus bedreigt en vernielt. Wij kunnen heel den langen weg der geleide­lijkheid aanvaarden, doch heel die lange weg is wezenlijk niets anders dan een gerichte, rechte čn onverzoenlijke weg.

Waar zijn; dienen; strijden. Ziedaar de drie voorwaarden waar­door wij onszelf, onze zedelijke en geestelijke krachten, onze volgende bladzijde


37

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013