vorige bladzijde veroverd, levenslang tegen onszelf en tegen de anderen verdedigen — om haar ongerept in ons te handhaven, om haar ongerept te blijven bezitten. Ook de waarheid is een brood, dat in het zweet des aan­schijns verdiend en genuttigd wordt.

In dezen strijd nu ontwaken steeds meer, groeien en ontwikkelen zich de geestelijke en zedelijke krachten, waarover wij de beschik­king kregen, die in ons sluimerden, die ons sluimerende zelf als het ware zijn. Met deze groeiende en zich ontwikkelende krachten doordringen wij steeds dieper de waarheid, welke wij beleven, en met die groeiende krachten, welke ňnze krachten zijn, namen wij onszelf meer in bezit, werden wij meer ons zelf, werden wij van mogelijkheid meer werkelijkheid d.i. meer persoonlijkheid. De waarheid is die heldere ruimte, waarin de mensch zich tenslotte in zijn volstandigheid opricht; zij is — ondanks alle worsteling — die van zon vervulde zomerstilte, waarin het zaad tot bloem wordt.

3.

Wij moeten dus waar zijn. Dit wil o.m. zeggen (en hier beperk ik mij met opzet tot dit eene thema): wij moeten in het maatschap­pelijke erkennen, dat wij gemeenschapswezens zijn d.w.z. dat wij zonder de hulp van anderen niet onszelf kunnen worden. Zooals het zaad den grond noodig heeft, die de sappen verzamelt en doet toevloeien, zoo hebben wij de bevruchting noodig van het leven om ons heen. Omdat de mensch, zoo schoon mogelijk, zijn zelf-perfectie moet bereiken, daarom is het noodig ook, dat het leven om hem heen zoo zuiver mogelijk gericht is. Weshalve de mensch ook steeds moet strijden tegen datgene wat het leven rondom hem ver-leugent. Strijden voor zichzelf is tevens altijd strijden tegen zijn omgeving. Strijden tegen zijn omgeving is allereerst een strijd uit zelfbehoud, om het behoud van het schoonste, dat de mensch bezit: den wil en het vermogen zijn persoonlijkheid zoo gaaf, zoo volstandig mogelijk te verwerkelijken.1) Indien wij den naaste volgende bladzijde1) De strijd om zelfbehoud en den wil tot macht zijn niets anders dan twee facetten van de levenswet, zichzelf te realiseeren.


36

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013