Mythe, om eeuwig wordende-Werkelijkheid te zijn. — Zich realiseerend in een wereld van ontbinding en vijandschap, en bovendien centraal gelegen in een innerlijk verworden en verzwakt continent dat weldra aan alle zijden bestormd en besprongen kon worden, moest het Rijk, behalve de hoogste zelf-be­vestiging, ook, al was het slechts terwille van het schoone leven dat het in zijn schoot behoedde, een bolwerk zijn van macht. Het kòn niet onverschillig staan tegenover de ontreddering en zelfverblinding van een continent dat elk oogenblik aan den chaos of aan de vijanden van dit continent kon ten prooi vallen, met de mogelijkheid dat het ook weldra zelf door dien chaos zou worden meegesleurd of door die vijanden van Europa bestormd. Het moest macht zijn. Ter verdediging van zichzelf. — Maar óók: ter verdediging van Europa. Als het overige Europa daartoe niet meer bij machte zou zijn, viel de verantwoordelijkheid daarvoor onvermijdelijk het Rijk toe. Wederom: ter verdediging van zichzelf. Maar ook moest Europa gered worden — als Europa: als hèt scheppende continent der wereld, als die dertig eeuwen oude gemeenschap van culturen — die van Hellas, Rome, Germanje, die der christelijke Middeleeuwen, die van Renaissance en Reformatie, — alle oorspronkelijk en alle toch elkaar bevruchtend en alle sprekend, niet slechts voor Europa, doch, tot den dag van heden, voor geheel de wereld. Deze gemeenschap van culturen die nog altijd wórdend is, worstelend — wellicht naar die diepe synthese welke Eurapa's hoogste zin is; die nog altijd wordende en worste­lende gemeenschap welke men niet vernietigen kan zonder de wereld opnieuw in duisternis te hullen, moest behoed en verdedigd worden. En hier, bij déze verdediging van ons continent, ontmoeten wij een Europeesch gemeenschapsbewustzijn van het edelste gehalte: hier leeft Europa als Europa. En hier vervult het ras, dat thans als ras is opgestaan en Europa verdedigt, een wereld-historische zen­ding. Want in de internationalismen, die thans Europa bedreigen, en die ,,de goede Europeaan’’ van voorheen zoo welwillend kon beschouwen, wordt Europa als Europa bedréigd; ten eerste omdat


25
aangemaakt: 24-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009