steeds nader rukkende dreiging van den ondergang der Westersche wereld diepe zelf-bezinning dwingender eischte dan ooit voordien. Zélf-bezinining, — na een eeuwenlang zich bezinnen op en wor­stelen met de waarden, hem van elders geworden, hem vreemd, ja, zijn diepste levensbewustzijn vijandig; waarden, thans zelf bezwijkende, nadat zij eeuwenlang ondanks de scheppende impulsen, die zij in hem hadden opgeroepen, aan zijn moedig en mannelijk levensbewustzijn, zijn trouw aan de aarde, aan de goedheid en schoonheid van het menschelijk bestaan, kortom, aan den helderen en diepen drang van zijn aristocratisch levensbesef, hun sloopende en ontzenuwende werkzaamheid hadden verricht. Want hetgeen heden gebeurt, heden, nu een latijnsch christendom, dat de groote tijdperken waarin het op de gebieden van mystiek, theologie, wijsbegeerte en kunst daadwerkelijk scheppend was en onvergankelijke goederen aan het cultuurbezit der menschheid heeft toegevoegd, reeds lang achter den rug heeft; heden, nu een latijnsch christendom reeds lang heeft opgehouden een daadwerkelijk scheppende, een zich in haar oorsprong en oorspronkelijkheid telkens vernieuwende grootheid te zijn, nu het in de hoogere regionen van het geestesleven nog slechts een ofwel verwilderden ofwel krachteloozen, diep-verschraalden na-bloei oplevert en, voor de menigte, enkel nog een vaag en beschamend massa-moraaltje dat, ondanks alle braafheid en deugdzaamheid, weinig meer met religie uitstaande heeft en dat bovendien het individueele leven en het leven eener christelijke collectiviteit in haar natuurlijke zedelijkheid ondermijnt en ontbindt en daarmede ook het moreel der gemeenschappen; hetgeen heden gebeurt, temidden van de diepe anarchie en verwildering waaraan Europa en zijn cultuur reddeloos schijnt prijsgegeven en waaraan ook de Germaansche mensch reeds scheen uitgeleverd, het is fundamenteeler, dieper ingrijpend, glorieuser ook en hoopvoller dan een — revolutie van maatschappelijk ontrechten, meer dan de revolutie van een staat­kundig misbruikt en staatkundig ineenstortend continent, en meer ook dan de heropstanding van in hun nationaal bewustzijn onteerde


23
aangemaakt: 24-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009