actueele mensch is met een onstuimigen en heerschzuchtigen wil tot die oer-drift en tot een trotsch geloof in den mensch teruggekeerd. Hij wil leven, het leven gestalte geven, hij wil zichzelf en het leven bevestigen tegenin de destructieve antikrachten in hem en in de wereld der menschen werkzaam. Zijn gemeenschapsbewustzijn — vitalistisch aldus, en contra-sentimenteel, en het gemeenschapsbewustzijn niet van den medelijdenden, maar van den scheppenden mensch — appelleert dan ook niet aan ,,den góeden wil’’ maar aan den schéppenden wil van den mensch; niet aan den biddenden, maar aan den gerichten mensch, niet aan den duldenden, maar aan den bouwenden, niet aan den deemoedi­gen, maar aan den moedigen, niet aan den vertrouwenden, maar aan den trotschen, zelfbewusten mensch. En niet aan den mensch wiens ,,trouw’’ aan God de aarde verwaarloost, maar wiens trouw aan de aarde zijn trouw is aan God. En niet aan het geweten, — tenzij aan dat van de eer, waardoor de mensch zijn wil wat hij zijn kan en niet beneden zijn niveau zijn wil. — Inderdaad: de actueele mensch is in dit alles hevig ,,diesseitig’’ — doch slechts in dingen waarin men ,,diesseitig’’ moet zijn, waarin men het eindelijk moet gaan worden! En daarom is dit alles geen begrenzing, wel echter een zuivering van het leven.

Wij spraken in het voorgaande over den diepsten levenswil van den mensch: den wil tot vormen, en over een levensbewustzijn — moedig, en vol vertrouwen in den mensch — dat zoo geheel tegengesteld is aan het neerslachtig vermoeden der ,,vorigen’’. Teruggrijpend nu naar dezen levenswil en dit levensvertrouwen greep, daarmee, de Duitsche Noordrasmensch tevens terug naar den levenswil en het levensbewustzijn van zijn ras. In den Noord­rasmensch, die zijn mannelijke en moedige levenstrouw bevestigt in een strijdbaren, evenzeer mythischen, eeuwig-wordenden d.i. wisselenden als klaren vorm-wil, valt het diepste levensbewustzijn samen met het levensbewustzijn van zijn ras; het cristalliseerde


21
aangemaakt: 24-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009