Uit: DE WAAG, 7 APRIL 1944, 8e JAARGANG No. 14, bladz. 218-220In zekeren zin is het doel der nationaal-socialistische activiteit ten overstaan van het Nederlandsche volk thans, tengevolge van essentieel gewijzigde omstandigheden, een fundamenteel ander geworden. Destijds — ten tijde van de democratie en zoo ook in de dagen toen de bezetter nog drie, vier politieke groepeeringen had toegelaten — ging het voor het nationaal- socialisme om het veroveren van de macht, en dit zoo snel mogelijk, en daarom óók (of ook daarom) om het zoo snel mogelijk veroveren van de massa.
    Na den oorlog echter zal het nationaal-socialisme in Europa (en dus ook hier) de — leidende en heerschende — macht zijn (of het zal niét zijn, — doch die mogelijkheid behoeven we niet in onze speculaties te betrekken), en het zal dan dé macht zijn, dank zij een militaire overwinning, en dus: geheel onafhankelijk van de instemming of het afwijzen van de massa of van de meerderheid.
    Stellig zal ook dán de nationaal-socialistische propaganda alles moeten doen om ook de massa daadwerkelijk voor de nationaal-socialistische revolutie te winnen, maar deze strijd staat dan niét — niet meer — in dienst van het zoo snel mogelijk veroveren van de mácht, doch beoogt slechts: ook in háár — de massa — de nationaal-socialistische revolutie te verwerkelijken en, daadwerkelijk, tot een levende wérkelijkheid te maken. En zulks dan niet meer omwille van het macht-worden van de Beweging, doch omwille van onze positie als volk in het nieuwe Europa, — een positie die niet afhankelijk is van het aantal revolutionnaire zwetsers en meeheulers (mee-huilers), maar van onze reëele revolutionnaire waarde, van onze reëele waarde voor de revolutie — voor den herbouw van Europa waarvan wij een deel zijn.
De, tengevolge van de omstandigheden, thans fundamenteel gewijzigde doelstelling der nationaal-socialistische propaganda beteekent ten eerste, dat het inschakelen van de massa niet meer (omwille van een machtsprobleem) in een overijld tempo behoeft te geschieden; ten tweede, dat de demagogie niet meer een „grootheid” is, die wij met zulk respect behoeven te bejege-

aangemaakt: 26-10-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-10-2012