— Je zegt: ja, wij zijn inderdaad van meening, dat het een Nederlandsch standpunt is te erkennen, dat de Joden geen Nederlanders zijn. Dat is trouwens steeds ons standpunt geweest. Doch wat scheidt ons hier van de N.S.B.? En wat is, ook in dit opzicht, het onnederlandsch karakter van de N.S.B.? Dit: de N.S.B. haat de Joden, wij niet. Onze houding jegens de Joden is eenvoudig een conclusie van ons nuchter verstand, en die conclusie zetten we thans om in rustig-consequente daden.
     — God, dat is 'n idee.
     — En gratis. — En voor het overige maar tamboereeren op den haat van de N.S.B., ook al is die haat dan met duizend uitspraken te weerleggen.
     — Maar de Duitschers-zelf....
     — Wat de Duitschers-zelf?
     — Die haten toch ook de Joden.
     — Dan zeg je maar, dat de Duitschers daar reden voor hadden. Wij echter zijn Nederlanders, en wij hebben er géén reden voor. Haat behoort niet tot de eigenschappen van het Nederlandsche karakter; alleen de haat tegen de N.S.B., tegen volksgenooten. Dat laatste moet je natuurlijk niet zéggen (alleen denken); en evenmin, dat jullie antisemitisme ook weer op een stok berust, een stok, die je anders weer in jullie hokken zou hebben teruggedreven, ondanks je millioenen. Zelfstandigheid voor alles.
     — Juist, zelfstandigheid voor alles.
     — Maar na dit gratis en alleszins bruikbaar advies zul je me een kleine ontboezeming niet euvel duiden.
     — Ga je gang.
     — Jullie, en jullie alleen zijn het, die een normale oplossing van het Jodenprobleem hier te lande onmogelijk dreigen te maken. Jullie, en jullie alleen zijn het, die met jullie eeuwigdurend ophitsen van de massa tegen oplossingen die door de N.S.B, verdedigd worden (om tenslotte tóch die oplossing over te nemen), de gemoederen dreigen te vergiftigen en elk probleem in een atmosfeer van uiterst gevaarlijke hoogspanning brengen. Zoo. Maar om nu weer op dat krijgen-van-de-macht terug te komen. Jullie moeten tevoren natuurlijk ook garandeeren, en uiteraard niet met woorden alleen, dat jullie geen bolwerk zijn van het politiek katholicisme. Men overwon het politiek katholicisme in Duitschland niet, om het hier weer vasten voet te geven. Dat is duidelijk. En je hebt wel gelezen: „De dingen waarom het gaat, zijn duidelijk aangetoond, de vraagstukken, die op te lossen zijn, zijn duidelijk gesteld. Ieder heeft thans zijn houding te bepalen: ,,Met of tegen ons”.”
     — Maar dan bennen we niet vrij?
     — Je was toch ook vrij om anti-semiet te worden? Vergeet toch niet zoo snel, dat je tot een „nuchter volkje” behoort. — Overigens, het lijkt mij heelemaal geen lolletje voor jullie om de macht te hebben.
     — Geen lolletje?
     — Neen. Ten eerste om al die vernederende concessies, waartoe jullie, gelijk gezegd, gedwongen worden (de N.S.B. handelt in diezelfde gevallen vanuit een reeds jaren lang verdedigd beginsel), en ten tweede.....
     — Nu?
     — Gaf je je er wel eens rekenschap van wat je tegenover je krijgt als jullie eenmaal „de macht” hebben?
     — Tegenover ons? Niets! Wij hebben de macht. Het volk heeft zich voor óns uitgesproken.
     — Behalve dan de N.S.B.
     — Maar die heeft dan niets meer te vertellen.
     — Zou je dat denken? Kijk eens, jullie haat tegen de N.S.B, is tegelijk haat tegen, niet alleen de éérste, maar ook de meest waarachtige vrienden van Duitschland. Daar blijf je dus af.
     — Maar dan bennen we niet vrij!?
     — Houd nu een oogenblik je wafel en laat me uitspreken. Die hebben jullie dus tegenover je, en als een terdege georganiseerde, niet te onderschatten oppositie. Niet omdat zij Duitschland achter zich weten, maar omdat zij principieel en op goede gronden jullie tegenstanders zijn. Bovendien zijn zij een oppositie, die stééds tegen een meerderheid streed (omdat zij voor het volk streed), zij zal den strijd dus niet duchten en voor dien strijd ook over de noodige krachten beschikken.
     — Maar dat is ongehoord!
     — Jullie zijn het, en jullie alleen, die dezen strijd hebben veroorzaakt. — En wat kunnen iullie daartegenover stellen?
     — Wat wij daartegenover kunnen stellen?


aangemaakt: 19-01-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-01-2012