lijst De Valbijl
vorige bladzijdevorige bladzijde ngenamer was dit reeds tans te doen. Wij zijn nu tot die analieze die misschien hardvochtig schijnen kan besloten: niet dan nadat wij daarvan de absolute noodwendigheid hebben ingezien.

Gelijk de burgerman die zonder veel moeiten immers het burgermanszieltje is een dood dingetje het grote levensprobleem oploste in het parool ,,zaken zijn zaken (zijn positieve daad), dies: (zijn negatieve daad) zich nu voortaan maar om heel weinig bekommeren kn het leven openbaart zich aan hem als een zeer gelijkmatig zachtjes-op- en zachtjes-neerglooiende baan (waarheen?): z ondergaan ook de jongere katolieke potasters, nadat zij het leven verstandelik als iets-in-de-grote-lijnen-zeer-eenvoudigs hebben achterhaald (het katolisisme, nietwaar, is het enig-houdbare gebleken!) z ondergaan ook de katolieke jongere potasters dit leven als iets zr eenvoudigs.
   Men schijnt van het leven, nu zijn sinteze werd achterhaald, niet anders dan zeer lieftallig, en, is de stemming religieus, niet anders dan zeer innig, of teer melancholies te kunnen praten. En nu bedoel ik niet, mn zachtzinnig-geaarde vrienden, dat gij moet bulderbassen, o neen. Ik wil alleen maar zeggen dt, wanneer iets van het leven zich in u, n u geopenbaard zou hebben, gij wel aanstonds zoudt bemerkt hebben dat er geen reden is: nch om lieftallig, nch om innig, nch om teer-melancholies te zijn. Dat gij dat nu tch zijt, gij potasters met niets dan uw goede bedoelingen, is een zeer hachelik, hoewel zeer gemakkelik te verklaren geval.
   Want het is dt:
   Ook gij hebt ingezien, nu ja, dat uw enige doel hier op aarde is in den hemel te komen en ook gij wilt weer God het middepunt van w leven, van lle leven. Gij wrkt daarvoor en wrkelik: O. L. H. zal tevreden met u zijn: en ook wij zijn tevreden met u in zoverre uwe bedoelingen goed zijn. Als mns valt er weinig op u te zeggen: gij strft. Mr.. . ziet u, dat zijn de eigenschappen voor een degelik en trouw kongreganist, voor een ijverig straatprediker of voor een weet-ik-veel, maar daarmede zijt ge het-spijt-me-voor-u nog geen knstenaar! Gij hebt de sinteze van het leven-in-degrote-lijnen met uw verstand achterhaald, maar het leven-zlf ziet u, drvan bezit ge niets. Gij zijt louter sinteze, gij zijt iets abstrakts, w sinteze is een dood ding. Want wt doet ge: Die verstandelik-achterhaalde levenssinteze tracht gij te be-leven, tracht gij te ondergaan, tracht gij levend te maken in u, leven in te pompen, tracht gij vlees en bloed te maken en gelft u me! dat waardeer ik in u zeer, dat waardeer ik buitengewoon maar indien ge de pretensie hebt knstenaar te zijn dan, ja dn, dn kan ik dat alln niet meer appresiren, want dan moet die vlijtig-goed-bedoelde daad, heus, hi, uiteraard k omgekeerd in u plaats kunnen grijpen. Ik bedoel te zeggen: Het leven-zlf, het leven n u, m u, moet u brengen ngmaals, tot de sinteze die gij te voren reeds verstandelik hebt achterhaald, of, als geloovige, in nederigheid reeds hebt aanvaard. En dt is bij u niet het geval. Wannr dat gebeurt? Wl, wanneer ge volgende bladzijde

28


lijst De Valbijl
volgende bladzijdeaangemaakt: 19-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-07-2013