lijst De Valbijl
vorige bladzijdevorige bladzijde noemen-alledaags of voor Jan-en-alleman is, men vreest (want o, de publieke opinie!) voor een gewaagde worp, die hoogstwaarschijnlik veel eerliker is dan al die naieve, devote, eenvoudige versjes van tans. Of. . . is men inderdaad zo ontstellend-onbenullig, zo bodemloos-leeg als de ,,moderne” (God betere ’t) uitingen van Jong Rooms Nederland doen vermoeden. We durven het niet te geloven. We hopen dat het alleen maar een schuchterheid is die nog niet op eigen benen durft staan. Mààr, besèft dit wel, het is de eerste daad voor een nieuwe, sterke kunst: bevrijdt U, wringt U los van alles wat der ouderen is: Gaat uw eigen, vrije gang: wantrouwt hun oordeel: want het is mogelik dat zij zich zelf willen verdedigen met het ongunstig, maar óók met het gunstig oordeel over U. Gaat hen uit de weg, slaat geen acht op hun gewouwel, want met de bèste wil van de wereld — ze begrijpen U niet; want met de bèste wil van de wereld — ze kunnen het maar niet aanvaarden, dat ze vol veroordeel zijn. (We zullen dit met Brom’s inleiding verderop in dit blad aantonen). Weest alleen U-zelf, eerlik, doortastend; werkt hard en . . . . durft te leven, d. i. durft het leven te zien zoals het is en maakt van uw geloof geen parapluboogje en van de wereld geen landwegje waarop het regendroppelt. Zodat het hoogste wat te bereiken is, zou zijn: de warme kachel of het warme bed (hetgeen dan de gezellig-simpele levensziening moet zijn van broeder Frans).
(Wordt vervolgd). HENRI BRUNING.EEN ,,INLEIDING”!

   Brom, het sterk-logies, ’t scherp-denkende intellekt, heeft dan de inleiding geschreven op de in het Maart-nummer van Orpheus verschenen ,,verzameling gedichten van katholieken”. Een inleiding nu — wij zullen de kwestie zeer logies behandelen — heeft ten doel de lezer over het ingeleide in te leiden; duidelik! inleiden wil zeggen: het wezen van het ingeleide zo objektief mogelik (heel juist Brom ,,onbevangen”!) uiteenzetten, weêrgeven en dús (dit is toch zeer natuurlik, nietwaar) eigen voorkeur uitschakelen. Zó!
   Brom gebruikt voor die inleiding 10 paginaas: dat is een mooie hoeveelheid. Brom had dus zéér veel kunnen zeggen, vooral omdat Brom, zooals iedereen toch bekend is; zo scherp weet te sintetieseren en het gesintetieseerde zo kort en bondig weet te zeggen: paradokssaal immers? Juist.
   Hoe verheugd konden wij dus niet zijn met een objektieve uiteenzetting van deze zo enorme geest.
   En hoewel wij reeds een zeker sienisme meenden te bespeuren op de eerste en tweede pagina van deze inleiding, lazen wij toch rustig voort: immers: Kultuur, Liefde in Christus, Roomse blijdschap — — nee; nee, dat zou wel niet zo bedoeld zijn, èn: het scherpe intellekt volgende bladzijde

20


lijst De Valbijl
volgende bladzijdeaangemaakt: 18-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-07-2013