lijst De Paal
vorige bladzijde


De (enorme intellecten der) Kerkleeraren waren, als armen van geest, op de mogelijkheid voorbereid: onder de menschen schijnbaar volkomen nutteloos te worden en gelijk Christus te worden weggevaagd: dat het meest essentieele van hun roeping zou worden, onder de menschen geen roeping te hebben. Zij waren de zorgeloos bezorgden. Het bezorgdst, en het zorgeloost Johannes van het Kruis ,,kon zoo melancholisch terneergedrukt zijn, zoo schuw zwijgen, zoo bedelend bidden, om wat troost zelfs bij de vrouwen van de Carmelusorde.”


Misschien is het wel ieders roeping, onder de menschen geen roeping te hebben. Indien de (niet eens enorme intellecten der) huidige ,,onmisbaren” dit toegaven bestond er bij hen geen kans op zelfvertrouwen en nog minder kans op zelfmisleiding. En voorzeker méér kans op een rigoureuze verdediging der Waarheid (,,die — nietwaar? — niet van de wereld is”)


Als de Schoonheid een afstraling is der Waarheid, van God, dan hervind ik een laatste afstraling van G o d in de schoone leugen. In de grauw-begrepen -beleden en -beleefde Waarheid hervind ik slechts de m e n s c h (die het eenige dat er licht en ruim en schoon had kunnen zijn op de sinisterste wijze vernielde en wegvaagde).


,,Men kan ook zeggen”, zeide de heilige pastoor Van Ars, ,,dat alles door den priester gegeven wordt: ja, alle geluk, a l l e g e n a d e n, a l l e he m e l s c h e g a v e n.” Hij zeide m.a.w. dat de priester het hàrt, de wil en het gewèten van een volk is. Christus noemde zichzelf de Herder, ,,de goede ,,Herder”, en de geloovigen zijn kudde: de uiteraard volgzame. Hij zeide niet anders.


De heiligen werden heilig omdat zij heilig w i l d e n zijn en niet: heiligen wilden z ij n (want dit hebben zij steeds en ten stelligste ontkend). De priesters willen meestal slechts ,,brave burgers” zijn.


Als de priester een heilige wil zijn gaat hij de kudde voor; als hij slechts een braaf burger wil zijn loopt hij er achter.


lijst De Paal
volgende bladzijdeaangemaakt: 28-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 28-07-2013