lijst De Paal


HENRI BRUNING D E   A N A R C H I S T

I.
Dimitri’s geboorte berustte op een vergissing, een kleine onbedachtzaam­heid. God de Vader besteedde een zeer bizondere zorg aan hem: Hij had Dimitri bestemd voor een trotscher, machtiger eeuw dan de laffe en chaotische waarin hij ter wereld kwam; maar de kleine Cecilia speelde éen oogenblik zoo ontroerend schoon, dat God de Vader met een peinzenden glimlach luisteren bleef en Dimitri uit zijn hand liet glippen.
Hij zou te pletter zijn gestort, als Michael niet pijlsnel omlaag was ge­schoten, Dimitri opving en hem behouden en wel, schoon nog niet heelemaal af, voorzichtig op de aarde had gezet.
Men kon dus, in de gegeven omstandigheden, niet méér zorg aan hem hebben besteed.
Maar Dimitri’s jeugd werd nu één woedende eruptie.

II.
Dimitri beschikte over een enorme lichaamskracht, die zijn schoolkameraden tegelijk aantrok en angst aanjoeg. Hij dorst wat niemand dorst; Hij kon tarten, dat zelfs de onvervaardsten huiverig werden. Hij was brutaal als een beest; trots en onverschillig als een rots. Maar onbereken­baar en onverhoeds als een lawine. Als een vret zat hij ineens in je nek.
Eens had hij de jongens toegeschreeuwd dat hij later koning werd, ,,koning van het heele land.” ,,Zooals ik jou terugdrijf, en jou, en jou, en jou, zoo drijf ik allen terug!” En tegelijk stond elk der verblufte jongens met zijn rug tegen een boom gedrukt. Ze scholden ,,mispunt! lafbek! opschepper!” en sloegen op de vlucht. Hij veráchtte, — plotseling, redeloos; en allen háátten hem.
Maar op een middag, aan de rand van het dorp, jouwden ze hem uit omdat hij, eensklaps het spel onderbrekend, met een verstard gebaar naar een groote witte wolk wees die koninklijk en glinsterend boven de horizont was komen opzetten. Ze gaven hem een opdonder, maar hij stond als een boom. ,,Nu wordt-ie heelemaal idioot!” hoonden ze.
Wellicht. volgende bladzijde


lijst De Paal
volgende bladzijdeaangemaakt: 18-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-07-2013