het hun vreemde, van het exotische en singuliere, en vinden in dit spel durend bevrediging. Dit ,,zichzelf” verbergen is hun eenige (hachelijke) kans een persoonlijkheid te schijnen. Inderdaad, met hun hybridisch vertoon vervalschen en verminken zij het uiterlijk van een nationaal cultuurbezit — maar niet minder (en niet minder beschámend ook) van de cultuur überhaupt.
De waarachtige persoonlijkheid echter blijft zichzelf — onder alle omstandigheden. Onder alle omstandigheden en ervaringen; en waarmede hij ook in aanraking komt of waarvan hij ook de invloeden ondergaat — hij verrijkt (verfijnt, verruimt, scherpt en versterkt) slechts zichzelf d.w.z. niets vervréémdt hem van zijn wezen, niets vervreemdt hem dus ook van zijn aard, die steeds nationaal gedetermineerd blijft. Alles wat hij tot stand brengt, is en blijft een nationale uiting — ook al heeft hij het volk als geheel niets te zeggen, gelijk Rembrandt, Seghers, Vermeer, Ruysdael, Saenredam (om veiligheidshalve enkele figuren uit het verleden te noemen). En de Russische films van het internationaal gerichte Russische bolsjewisme, zijn Russische uitingen geweest: voor andere volken onherhaalbaar gebleven creaties.
Een Europeesche of mondiale oriëntatie van den scheppenden kunstenaar levert geen enkel gevaar op, integendeel; zij beteekent slechts een overeenkomstig eigen aard of wezen verwerken van datgene waaraan de scheppende persoonlijkheden van andere cultuurvolken, op hùn wijze en overeenkomstig hùn geaardheid, in verleden en heden gestalte gaven. Aan een universeel cultuurgoed geeft elk volk op zijn wijze gestalte: artistiek, geestelijk evenzeer als politiek — mits dit cultuurgoed, op de drie gebieden die ik noemde, door waarachtige persoonlijkheden vertegenwoordigd wordt.
De strijd gaat dus niet allereerst, gaat zelfs überhaupt niet tegen invloeden van buiten onze grenzen; de strijd gaat, als altijd, en dus ook hier en nu, tegen de epigonen en oncreatieven, tegen degenen die, of ze nu Dietsch doen of niet Dietsch doen, altijd een cultuur verleugenen.

Een Europeesche of mondiale belangstelling van de scheppende per-

368

aangemaakt: 01-08-2012 Copyright © 2012 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 01-08-2012